ثبت نام

  • برای ثبت نام, با شماره ؟ یا ایمیل ؟ با ما تماس بگیرید.
  • روش پرداخت؟ می باشد.
  • متاسفانه، هنگامی که شما برای یک کلاس ثبت نام کردید، ما نمیتوانیم باز پرداختی به شما ارائه دهیم. با این حال،  شما می توانید از دوستان خود برای شرکت در کلاس به جای خود دعوت کنید یا تاریخ دیگری برای شرکت در کلاس انتخاب کنید.